ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(รอบแรก)

ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559

ตรวจสอบรายชื่อ รายเก่า (ผู้ที่เคยได้รับการกู้ยืมมาก่อน)

ตรวจสอบรายชื่อ รายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยได้รับการกู้ยืมเลย)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

.....................................................................................................................................................................

เข้าสู่เว็บไซต์