ผู้บริหาร / บุคลากร

ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ
รองอธิการบดี
 
นายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
         
น.ส.ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายอังคาร คำจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
นายศิวาดล วิริยะ
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
น.ส.พรทิพย์ ทองดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
กฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
         
น.ส.จินตนา พิมลภาพ
นักวิชาการ (การเงิน)
นายจิรพงษ์ พุทธเสน
นักวิชาการ
น.ส.อัมรา อินพึ่ง
นักวิชาการ
น.ส.ศศิวิมล มิ่งมีชัย
นักวิชาการ
นายธาดา ศรีพรหม
นักวิชาการ
         
     
  นายอภิวัฒน์ รุจิวงศ์
นักวิชาการ
  น.ส.พรพรรณ คลองคต
นักวิชาการศึกษา
 

การบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา

   
  สำนักงานอธิการบดี
  กองพัฒนานักศึกษา
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
  - หน่วยงานสารบรรณและ เลขานุการ - หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยบุคคล
- หน่วยผลิตเอกสาร
- หน่วยจัดทำแผนปฏิบัติ การและคำของบประมาณ ประจำปี
- หน่วยประกันคุณภาพ และจัดทำรายงานประจำปี
- หน่วยติดตามและประเมินผล
- หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ
- หน่วยข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
- หน่วยการศึกษาวิชาทหาร
- หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- หน่วยวางแผนและพัฒนา กิจกรรมนักศึกษา
- หน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยกิจกรรมวิชาการ
- หน่วยกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
- หน่วยประสานอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและชมรม
- หน่วยอาคารและพัสดุอุปกรณ์องค์การนักศึกษา
- หน่วยกิจกรรมตอบสนอง นโยบายของรัฐบาล
- หน่วยพัฒนาและฝึกอบรม
- หน่วยสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา
- หน่วยพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษา
- หน่วยฐานข้อมูลความประพฤติของนักศึกษา
- หน่วยตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดระเบียบ
องค์กร
- หน่วยสืบสวนและสอบสวนทางวินัย
- หน่วยประสานอาจารย์ที่ปรึกษา
- หน่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์
- หน่วยเสริมสร้างวินัยทางจราจรและการขับขี่
- หน่วยสร้างเกียรติชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
- หน่วยบริการให้คำปรึกษา
- หน่วยแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน
หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
- หน่วยประกันอุบัติเหตุ
- หน่วยบริการทุนการศึกษา
- หน่วยบริการด้านหอพัก
- หน่วยบริการงานระหว่างเรียน
- หน่วยฐานข้อมูลนักศึกษา
- หน่วยส่งเสริมสุขภาพจิต นักศึกษา
- หน่วยห้องสมุดแนะแนวและห้องสมุด อาชีพ
- หน่วยส่งเสริมและพัฒนา กีฬาเพื่อ
สุขภาพ และ การแข่งขัน
- หน่วยบำรุงรักษาและบริการอุปกรณ์กีฬา