New Ribbon
Example Frame

เอกสารเผยแพร่ แผนงาน ประกันคุณภาพ

แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้านกิจการนักศึกษาที่เป็นเลิศ view | download
แผนส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชดำริฯ ปี 2555 view | download
แผนพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2555 view | download
แผนประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน ฯ ปี 2555 view | download
แผนปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2555 view | download
แผนปฏิบัติงานการวิจัย ปี 2555 view | download
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2555 view | download
แผนการจัดการความรู้ ปี 2555 view | download
คู่มือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน view | download

เอกสาร สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบรายงานการเข้าโฮมรูมนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
ระเบียนสะสมนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
กำหนดการและแนวทางการให้คำแนะนำในการ Home Room 2/2560 view | Download
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 view | Download
กำหนดการและแนวทางการให้คำแนะนำในการ Home Room 1/2560 view | Download
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 view | Download
กำหนดการและแนวทางการให้คำแนะนำในการ Home Room 2/2559 view | Download
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 view | Download
กำหนดการและแนวทางการให้คำแนะนำในการ Home Room 1/2559 view | Download
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 view | Download
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 view | Download
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 view | Download
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 view | Download

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

2560 : ประกาศเรื่องการบริหารกิจกรรมชมรมนักศึกษา view | Download
2559 : ประกาศเรื่องการเก็บเงินค่ากิจกรรมค่ายชมพู-เขียว view | Download
2559 : ประกาศเรื่องการกำหนดเลขรหัสประจำหน่วยงานภายใน (เพื่มเติม) view | Download
2559 : ประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ พ.ศ. 2559 view | Download
2559 : ประกาศเรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2559 view | Download
2559 : ประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยโครงการฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ (ค่ายชมพู-เขียว) ประจำปีการศึกษา 2559 view | Download
2559 : ระเบียบว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงิน กยศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 view | Download
2559 : ประกาศคณะอนุกรรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เรื่อง ลงโทษนักกีฬา เจ้าหน้าที่และมหาวิทยาลัยที่ฝ่าฝืนระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 view | Download
2559 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 view | Download
2558 : 2558 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา (ฉบับที่ 2) view | Download
2558 : ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการจัดกิจกรรมวิชาการและการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุน พ.ศ.2558 view | Download
2557 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปี 2557 view | Download
2557 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 view | Download
2557 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557 view | Download
2557 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 view | Download
2556 : ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ.2556 view | Download
2556 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 view | Download
2556 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 view | Download
2556 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556 view | download
2555 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 view | download
2555 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 view | download
2555 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างค่ายชมพู-เขียว ประจำปีการศึกษา 2555 view | download
2555 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การซ่อมเสริมกิจกรรม/ปรับคะแนนความประพฤติ ประจำปีการศึกษา 2555 view | download
2554 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2554 view | download
2554 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการบริหารกิจกรรมชมรม พ.ศ. 2554 view | download
2554 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 view | download
2553 : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม และออกใบรับรองกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2553 view | download
2550 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษากระทำผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 view | download
2549 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 view | download
2549 : ระเบียบว่าด้วยการพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา พ.ศ.2549 view | download
2552 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2552 view | download
2548 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 view | download
2548 : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2548 view | download
2548 : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบปลายภาค พ.ศ. 2548 view | download

แบบฟอร์ม เอกสาร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ PDF Download
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา PDF Download
แบบฟอร์มการขอใช้ทรัพยากร (กองพัฒนานักศึกษา) PDF Download
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพา นศ.ไปศึกษานอกสถานศึกษา PDF Download
ตย.คำร้องขอผ่อนผันทหาร ปี 2559 PDF Download
ตย.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่อนผันทหาร ปี 2559 PDF Download
แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ PDF Download

แบบฟอร์ม เอกสาร กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

StuA_101-3 แบบฟอร์มโครงการจัดกิจกรรมของนักศึกษา สำหรับสภานักศึกษา/อนศ./สโมสร/ชมรม word | PDF
StuA_201 แบบฟอร์มโครงการและคำร้องขอจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยสภานักศึกษา/อนศ./ชมรม /กลุ่ม/นักศึกษา เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_202 แบบฟอร์มโครงการและคำร้องขอจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยสโมสรนักศึกษา/นักศึกษาสาขาวิชา เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_203 แบบฟอร์มโครงการและคำร้องขอจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยภาควิชา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_201-1 แบบคำร้องขอจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยสภานักศึกษา/อนศ./ชมรม/กลุ่ม/นักศึกษา เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_202-1 แบบคำร้องขอจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา/นักศึกษาสาขาวิชา เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_203-1 แบบคำร้องขอจัดกิจกรรมนักศึกษา โดย ภาควิชา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_301 แบบคำร้องขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงระบบกิจกรรม
โดย สภานักศึกษา/อนศ./ชมรม/กลุ่ม/นักศึกษา เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_302 แบบคำร้องขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงระบบกิจกรรม
โดย สโมสรนักศึกษา/นักศึกษาสาขาวิชา เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_303 แบบคำร้องขอให้บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงระบบกิจกรรม
โดย ภาควิชา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัด word | PDF
StuA_401 แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์เทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม word | PDF
StuA_402 แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์เทียบโอนกิจกรรม word | PDF
StuA_501 แบบคำร้องขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา word | PDF
stua_201R แบบยื่นคำร้องขอจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และซ่อมเสริมกิจกรรม word PDF
StuA_701-705 ฟอร์มขอจัดตั้งและต่ออายุชมรม word | PDF
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง view | download