เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ

ที่ เกณฑ์การตัดคะแนน ช่วงคะแนน
1 แต่งกายฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย การแต่งกาย 5
2 ไม่พกบัตรประจำตัวนักศึกษา 5
3 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือของคณะ 10-50
4 ความผิดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน เช่น จอดรถในที่หวงห้าม จอดรถไม่ถูกที่ 5
5 ความผิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตรางกายหรือทรัพย์สิน เช่น ขับรถเร็วเกินควร ขับรถสวนทางในเส้นทางเดินรถทางเดียว ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นต้น 10-30
6 เสพสุรา ของมึนเมา และสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบบุหรี่ 10-40
7 แสดงข้อความอันเป็นเท็จ เช่น การให้หรือแสดงข้อความที่ไม่เป็นความจริง หรืออ้างว่าเป็นจริงทั้งที่ตนรู้ว่าไม่เป็นความจริง เป็นต้น 10-25
8 การกระทำอันเป็นการรบกวนผู้อื่น 5
9 เล่นการพนัน 10-30
10 พูดจาก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 10-20
11 ก่อการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นไม่ถึงกลับบาดเจ็บ 10-30
12 ก่อการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นถึงบาดเจ็บ 20-100
13 ทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับบาดเจ็บ 20-30
14 ทำร้ายผู้อื่นถึงบาดเจ็บ 30-100
15 การปลอมแปลงเอกสาร 10-100
16 ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ 20-50
17 ทำลายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่น 10-100
18 ความผิดที่ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม 10-40
19 พกพาอาวุธหรือมีอาวุธไว้ในครอบครอง 30-50
20 การใช้อาวุธโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 30-100
21 มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ 30-50
22 มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือแจกจ่าย 50-100
23 การนำหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศออกจากห้องสมุดหรือสำนักวิทยบริการโดยมิได้รับอนุญาตโดยประมาณเลินเล่อ 5
24 การนำหนังสือหรือวัสดุสารสนเทศออกจากห้องสมุดหรือสำนักวิทยบริการโดยมิได้รับอนุญาตโดยเจตนาต่อทรัพย์สิน 10-30
25 ทำลายทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ 30-100
26 การกระทำการซึ่งทำให้เกิดซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตามแต่กรณี 20-30
* เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติมาจาก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษากระทำผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550