ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า

ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษา

1. ให้นักศึกษาลงทะเบียน ศิษย์เก่าในระบบศิษย์เก่านี้ ทุกคน
2. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน ศิษย์เก่าในระบบนี้ จะไม่ได้รับเอกสาร หรือ ข่าวสาร การรับปริญญา
3. หากนักศึกษาเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้เข้ามาแก้ไขข้อมูลในระบบนี้
4. ให้นักศึกษา หมั่นเข้า website ของมหาวิทยาลัย หรือ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อรับข่าวสาร
5. สามารถดู วิธีการลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ ดาวน์โหลด